Български (България)English (United Kingdom)
ГЕО МАП ЕООД

„ГЕО МАП” ЕООД е вписано в регистъра на правоспособните лица към Агенция по геодезия, картография и кадастър на Република България (виж: http://www.cadastre.bg/practitioners/geo-map-eood ). В това си право дружеството извършва изработка на кадастрални карти, планове за промяна на предназначението, подробни устройствени планове (ПУП) за регулация и застрояване, както и трасиране и заснимане на имоти в строителни граници и в картата на възстановената собственост.

 

 
RocketTheme Joomla Templates